top of page

Sezonski obrti

Updated: Jun 28

Želite li otvoriti sezonski obrt zanimat će vas koje su njegove karakteristike i razlike u odnosu na trajni obrt.


Obrt je najpopularniji i najjednostavniji način da krenete u poduzetničke vode ili ukoliko želite uz stalan posao obavljati još neku djelatnost


Temeljno obilježje obavljanja obrta je samostalnost i trajnost, a za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora, uz ostale uvjete, imati i obrtnicu. Uvjeti potrebni za obavljanje obrta propisani su čl. 8. – 26. Zakona o obrtu. Osim kao trajno obavljanje obrtničke djelatnosti, obrt se može obavljati i kao sezonski obrt najdulje devet mjeseci unutar jedne kalendarske godine, neprekidno ili s prekidima.

Temeljne značajke sezonskog obrta su:

 • U vrijeme trajanja sezonskog obavljanja obrta, obrtnici uspostavljaju svojstvo osiguranika.

 • Sezonsko obavljanje obrta u određenom razdoblju se upisuje u Obrtni registar kod mjesno nadležnog ureda državne uprave.

 • Obrtnik ne smije sezonski obavljati obrt izvan upisanog razdoblja.


Sezonski obrt je posebno atraktivan za pružanje usluga tijekom turističke sezone.


Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

U vrijeme sezonskog obavljanja obrtničke djelatnosti obrtnik ima svojstvo osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju te su obvezni plaćati doprinose za obvezna osiguranja u ukupnom iznosu od 36,5 % na propisanu osnovicu. Iznosi osnovica za obračun doprinosa propisani su kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj-kolovoz 2023. iznosila je 1.560,00 EUR. Za obrtnika, mjesečna osnovica za obračun obveznih doprinosa za 2024. iznosi 1.014,00 EUR (1.560,00 EUR x 0,65).

Obrtnik mjesečno plaća obvezne doprinose u ukupnom iznosu 370,11 EUR, i to:

 • doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 %/15 % i 5 %, u iznosu od 202,80 EUR (1.014,00 EUR x 20 %),

 • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5% u iznosu od 167,31 EUR (1.014,00 EUR x 16,5 %).

Obveza plaćanja navedenih doprinosa dospijeva najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.


Obrtnik stječe svojstvo osiguranika danom početka obavljanja sezonske djelatnosti u godini, a gubi pravo osiguranika danom prestanka obavljanja sezonske djelatnosti u odnosnoj kalendarskoj godini. Za razdoblje dok ne obavlja sezonski obrt obrtnik nema pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi svoje obrtničke djelatnosti. U vrijeme dok ne obavlja sezonski obrt fizička osoba može ostvariti pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje na druge zakonski propisane načine (npr. može plaćati mirovinski doprinos koristeći institut produženog osiguranja, doprinos za zdravstveno osiguranje kao osoba koja ne obavlja djelatnost, kao član obitelji osiguranika koji je u radnom odnosu i dr.).


Kada fizička osoba sezonski obavlja samostalnu djelatnost, a istodobno je obvezno osigurana po osnovi radnog odnosa, obavljanje samostalne djelatnosti smatra se drugom djelatnošću. Kod obavljanja druge djelatnosti obvezni doprinosi se plaćaju na propisanu godišnju osnovicu. Za 2024. najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, umnožak je iznosa prosječne plaće od 1.560,00 EUR i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 12.168,00 EUR. Shodno navedenom, najviša godišnja osnovica za obračun obveznih doprinosa za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti, koji obavlja djelatnost sezonskog obrta npr. 6 mjeseci, iznosila bi 6.084,00 EUR (12.168,00 EUR / 12 = 1.014,00 EUR x 6 mjeseci = 6.084,00 EUR).


Porezno poslovanje

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt, a obveznik je plaćanja poreza na dohodak, obvezan je prijaviti se i u Registar poreznih obveznika nadležnoj ispostavi PU na Obrascu RPO i Obrascu ROD – DOP. Sezonski obrtnik utvrđuje dohodak sukladno odredbama čl. 30. st. 1. Zakona. Dohodak se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao i za druge porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona. Propisane poslovne knjige i evidencije su: Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI), Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI), Knjiga prometa (Obrazac KPR) i Evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO).


Sezonski obrtnik za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu mora izdati račun. Računi koje izdaju obveznici poreza na dohodak, a koji nisu obveznici PDV-a, obvezno sadrže najmanje podatke:

 • o izdavatelju (naziv radnje, podatke o vlasniku ime i prezime, OIB, adresu prebivališta),

 • o poslovnoj jedinici ako je promet obavljen preko poslovne jedinice,

 • nadnevak izdavanja računa,

 • broj računa,

 • naziv robe ili usluge,

 • jediničnu cijenu i ukupni iznos računa,

 • te ostale podatke prema propisima o fiskalizaciji,

a  ispostavljaju se najmanje u dva primjerka (jedan se uručuje kupcu, a drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama).


Zbog prirode svog poslovanja sezonski obrti su u većini slučajeva obeznici fiskalizacije.


Napominjemo da obveznici fiskalizacije, izdaju račune s podacima propisanim čl. 48. st. 5. Pravilnika, putem fiskalne blagajne, a isti moraju sadržavati još i sljedeće podatke: vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju, oznaku načina plaćanja računa (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo), JIR i zaštitni kod.


Sezonski obrtnici u svezi vođenja poslovnih knjiga, utvrđivanja primitaka i izdataka, plaćanja poreza na dohodak, utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i drugog, u smislu odredbi Zakona i Pravilnika, postupaju na istovjetan način kao i fizičke osobe koje dohodak od samostalnih djelatnosti ostvaruju trajno (tj. tijekom cjelokupnog poreznog razdoblja). U svezi evidentiranja poslovnih primitaka i poslovnih izdataka kod sezonske djelatnosti obrta skrećemo pozornost na sljedeće: Neovisno o tome što se putem sezonskog obrta djelatnost obavlja samo u određenom razdoblju kalendarske godine, primjenjujući načelo blagajne poslovni primici i poslovni izdaci mogu nastati bilo kada u tijeku poreznog razdoblja, što znači da se u trenutku naplate ili plaćanja i evidentiraju u poslovne knjige, uz uvjet da se odnose na razdoblje obavljanja sezonskog obrta.


Ako želiš otvoriti neki oblik obrta a i dalje imaš nepoznanica obrati se našem ATIVOS timu koji će te voditi kroz sve faze od osnivanja do pomoći u vođenju obrta.


37 views0 comments

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page