top of page

Registar ugovora o javnoj nabavi

Updated: Jul 3

Svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi imaju obvezu ažurnog vođenja Registra ugovora. Od 1.1.2024. godine Registar ugovora se vodi u novom EOJN RH.


Registar ugovora je sredstvo u ostvarivanju transparentnosti i u borbi protiv korupcije u području javne nabave. Iz Registra ugovora je moguće doći do informacija i podataka o nazivima ponuditelja s kojima je naručitelj sklopio ugovore ili okvirne sporazume ili kojima je izdao narudžbenice, kao i podatci o realiziranim iznosima.


Ulaskom u euro zonu od 1. siječnja 2023. godine u planu nabave kao i Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 EUR. Registar ugovora obvezno ustrojava svaki naručitelj, javni i sektorski, najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Tijekom proračunske ili poslovne godine, naručitelj je obvezan ažurirati Registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. 


Od 1. siječnja 2024. obvezna je primjena novog EOJN RH (EOJN.hr) za sve naručitelje dok se podatci o realizaciji planova nabave za 2023. godinu i u 2024. godini unose u stari EOJN RH. Također se sva ažuriranja Registra ugovora vezana uz planove nabave za 2023. godinu (i starije godine)  provode u starom EOJN RH.Novi Elektronički oglasnik donio je značajne novosti u provođenju javne nabave.


Unos i ažuriranje ugovora

Unos i ažuriranje ugovora u novi EOJN RH je moguće na dva načina:

  1. Automatsko ažuriranje Registra ugovora podatcima iz obavijesti o dodjeli ugovora objavljenih u EOJN RH.

  2. Ručno ažuriranje Registra ugovora (unosom podataka koji nisu objavljeni u obrascu Obavijesti o dodjeli ugovora, dodavanjem novih ugovora o jednostavnoj nabavi i popunjavanjem ostalih podataka u Registru ugovora koji nisu prethodno evidentirani).


Treba napomenuti da podaci o financijskom izvršenju ugovora ili narudžbenice ili okvirnog sporazuma unesenog u novi EOJN RH ne unose više periodično, već samo jednom i to na kraju nakon što je ugovor/narudžbenica/okvirni sporazum u cijelosti izvršen.


Registar ugovora obavezno sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave,

2. predmet nabave,

3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV),

4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji,

5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu),

6. naziv i OIB ugovaratelja,

7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje,

8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, 

9. oznaka/broj ugovora,

10. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen,

11. iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, 

12. iznos PDV-a,

13. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, 

14. ugovor ili okvirni sporazum financira se iz fondova EU,

15. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen,

16. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, 

17. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja,

18. napomena, ako je potrebno


Novi Registar ugovora omogućuje jednostavno pretraživanje ugovora.


U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave realizira putem narudžbenica jednom dobavljaču, u Registar se unosi ukupni iznos za taj predmet nabave, neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine. Ako Naručitelj za predmet jednostavne nabave izdaje narudžbenice za više različitih dobavljača, obvezan je za svakog pojedinog dobavljača kojemu je izdao jednu ili više narudžbenica, popuniti podatke o realizaciji jednostavne nabave putem narudžbenica.


Svi podaci navedeni u Registru ugovora su javno dostupni. Svi zainteresirani za uvid i preuzimanje podataka iz Registra ugovora ne moraju biti registrirani kao korisnici novog EOJN RH, već podatke mogu preuzimati slobodno bez naknade.


25 views0 comments

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page